Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

​Fonde

​Læs venligst legaternes formålsbestemmelser igennem, således at du sikrer dig, at det, som du ønsker at søge et legat til, falder ind under den enkelte fonds formålsbestemmelse.

Ansøgningsproceduren er delvist digitaliseret for en enkelt fonds vedkommende. Øvrige ansøgninger skal indsendes til advokatkontoret med angivelse af, hvilken fond du søger. Hvis du ansøger om legater fra flere fonde, skal du indsende særskilt ansøgning med bilag til hver fond. Hvis du ønsker svar, såfremt du ikke får et legat, skal du vedlægge en frankeret svarkuvert.

​Spørgsmål vedr. fondene kan rettes til advokatkontoret på telefon 3325 5400.

Advokatkontorets persondatabeskyttelsespolitik for fonde og legater er angivet ovenfor under menupunktet "Persondata".

Liste over Fonde

Guildal Fondet

Fondets formål er:

At forvalte dets aktiver og anvende dets indtægter til de nedenfor nærmere angivne formål:

1) Læger - specielt ortopædiske kirurger - til uddannelse, rejser og til videnskabelige arbejder.

2) Understøttelse af lægeenker.

3) Trængende medlemmer af overlæge Poul Guildals faders og moders slægt.

4) Humane formål.

5) Behørig vedligeholdelse af overlæge Guildals gravsted afdeling 5, nr. 14/15 på Frederiksberg Kirkegård.

​For så vidt angår ortopædkirurger, som ifølge formålsbestemmelsen har en fortrinsstilling, er ansøgningsproceduren således, at bestyrelsens lægekyndige medlem retter henvendelse til de ledende overlæger ved landets ortopædiske hospitalsafdelinger med opfordring til – inden for en nærmere angiven frist - at indstille læger til et legat.

Øvrige ansøgninger, som modtages af advokatkontoret inden den 1. september, vil blive behandlet inden årets udgang

Billedhuggeren Gerhard Hennings Legat

Legatets formål er:

At støtte værdige trængende talentfulde billedhuggere eller grafikere.

Det årlige uddelingsmøde afholdes i maj måned. Projekter/formål, som er sat i værk før dette uddelingstidspunkt, kan ikke forventes at blive taget i betragtning, og kunstnere, der endnu er under uddannelse, kan heller ikke umiddelbart forvente at blive taget i betragtning.

Legatportionernes størrelse er variable og overstiger sjældent kr. 10.000,-.

Der anvendes ansøgningsskema. Skemaet kan downloades her:

Ansøgningsskema - Billedhuggeren Gerhard Hennings Legat.

Det er normalt en forudsætning for legattildeling, at legatmodtageren er skattepligtig i Danmark, hvilket ansøgningen skal indeholde oplysning om.

Ansøgninger kan ikke indsendes via mail.

Ansøgningsfrist: 31. marts.

Uddelinger finder normalt sted i juni.

Inge Levinsen Fond

Fondens formål er:

a. At yde støtte til efterkommere af landsretssagfører Hans Christian Marius Frederiksen og hustru Ingrid Frederiksen.

b. At yde støtte til efterkommere af landsretssagfører Frederik Levinsen.

c. At yde støtte til Theresa Garcia Vargas og Estrella Idalgo Rodiques, begge boende i Spanien.

d. At yde bidrag til Foreningen til Kræftens Bekæmpelse eller tilsvarende almenvelgørende foreninger.

e. At yde støtte til institutioner, der har til formål at bekæmpe kredsløbssygdomme.”​

Ansøgningsfrist: 1. april.

Ansøgning kan ikke indsendes via mail.

Fonden til fremme af K. E. Løgstrups forfatterskab

Fondens formål er:

Stk. 1. At yde støtte til fremme af K. E. Løgstrups forfatterskab og dertil hørende emner.

Stk. 2. Fonden har endvidere til formål at afholde udgiften til fornyelse og vedligeholdelse af K. E. Løgstrup og Rosemarie Løgstrups gravsted.

Stk. 3. "Løgstrup Arkivet" under afdelingen for Systematisk teologi ved Aarhus Universitets teologiske fakultet har almindeligvis fortrinsret til at få tildelt midler fra fonden. Arkivet, som er oprettet på baggrund af en stigende interesse for forfatterskabet også uden for teologiens kreds og uden for Danmark, har til formål at stille materiale vedrørende forfatterskabet til rådighed for forskningen og udbrede kendskabet til Løgstrups tænkning. Fortrinsretten for "Løgstrup Arkivet" er ikke til hinder for, at årets overskud kan uddeles til andre i tilfælde, hvor en opfyldelse af formålsbestemmelsen gør en sådan uddeling særlig relevant.

Frants Richters Fond - Fonden kan ikke længere søges

Fonden har 3 hovedformål:

1) Der ydes støtte til yngre personer i uddannelsesøjemed eller som hjælp til etablering af drift af selvstændig virksomhed eller lignende.

2) Der ydes støtte personer, der som funktionærer eller arbejdere har været ansat ved Telefon Fabrik Automatic, være sig før eller efter virksomhedens omdannelse til aktieselskab. Også enker og descendenter efter de nævnte personer kan komme i betragtning.

3) Der ydes støtte værdige, trængende personer, som uforskyldt er kommet til at leve under vanskelige økonomiske forhold, samt til hjælp til institutioner med lignende formål eller institutioner, herunder særligt børnehaver, som under vanskelige vilkår driver en almennyttig virksomhed. 

Ansøgninger til behandling på årets uddelings-møde skal fremsendes inden udgangen af april måned på mail til hj@stenohus.dk

”Frants Richters fond kan ikke længere søges.”​

Richters Fond (Marie & M.B. Richters Fond)

​    A   Fonden yder støtte til uddannelse og forskning - aktuelt inden for områderne teknik og mekanik.

      Støtte kan ydes til:
 • ​Studierejser, enkeltpersoner - det er en forudsætning, at ansøger har afsluttet sin universitets- eller professionsbachelor eller har aflagt svendeprøve.
 • Studierejser, grupper.
 • Uddannelsesprojekter i Danmark og forskning fortrinsvis inden for teknik og mekanik.

B   Fonden yder herudover støtte til:

 • Almennyttige institutioner - aktuelt fortrinsvis vedr. socialt og sygdomsbekæmpende arbejde.
 • Personer i økonomisk trang.

Ansøgning til ovenstående under A og B nævnte formål sker digitalt. Se link til højre.

C   Endelig yder fonden støtte til forhenværende funktionærer og arbejdere i "Telefon Fabrik Automatic          A/S" samt disses efterlevende ægtefæller.

  Ansøgningsskema kan rekvireres på advokatkontoret.


Tryk her for at ansøge til formål A og B.​

​​Uddelinger finder sted i juni og i december måned.

Bestyrelsen afholder 2 årlige bestyrelsesmøder i henholdsvis maj og november. Ansøgninger til maj-mødet skal være indsendt i perioden 1. februar - 1. april. Ansøgninger til november-mødet skal være indsendt i perioden 1. august - 1. oktober. ​

Ansøgninger kan ikke indsendes via mail

Ansøgninger om støtte til studieophold i andet halvår skal indsendes i perioden 1. februar - 1. april. Ansøgninger om støtte til studieophold i første halvår skal indsendes i perioden 1. august - 1. oktober det foregående år.

Danske Advokaters Anerkendelses- og Hjælpefond og Københavnske Advokaters Anerkendelses- og Hjælpefond

​Danske Advokaters Anerkendelses- og Hjælpefond og Københavnske Advokaters Anerkendelses- og Hjælpefond administreres nu under Advokatsamfundets Understøttelsesfond. Se mere på fondens hjemmeside https://www.advokatsamfundet.dk/om-advokatsamfundet/advokatradet/fonde/understottelsesfonden/, hvor der også er ansøgningsskema. Ansøgningsfristen er 31. marts 2022.

​Du er også velkommen til at kontakte Anne Junge, Advokatsamfundet, på tlf. 33 96 97 98, hvis du ønsker mere information og/eller få ansøgningsskemaet tilsendt i papirformat.

Vi er en del af følgende samarbejde:

FIRMAINFORMATION

Jordan Advokatpartnerselskab

CVR: 34 04 50 03

stenohus.dk

Vesterbrogade 33

1620 København V

VORES EKSPERTISE

 • Ejendomsadministration mv.
 • Erhvervsret
 • Bobehandling
 • Testamenter
 • Ægtepagter
 • Fonde

BESTIL ET MØDE

Bestil et møde hos en af vores kompetente advokater, hvis du har spørgsmål, eller ønsker at vide mere om, hvad vi kan hjælpe dig med.

Telefonen er i hverdage åben mellem

kl. 9.00 – 12.00

Telefon: (+45) 33 25 54 00

E-mail: Klik her

EJENDOMSADMINISTRATION

Jordan Advokatpartnerskab er specialister i administration af udlejningsejendomme med erhvervslejemål samt i beboelsesejendomme til privat udlejning.

Læs mere her »