Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

​Fonde

​Læs venligst legaternes formålsbestemmelser igennem, således at du sikrer dig, at det, som du ønsker at søge et legat til, falder ind under den enkelte fonds formålsbestemmelse.

Ansøgningsproceduren er delvist digitaliseret for en enkelt fonds vedkommende. Øvrige ansøgninger skal indsendes til advokatkontoret med angivelse af, hvilken fond du søger. Hvis du ansøger om legater fra flere fonde, skal du indsende særskilt ansøgning med bilag til hver fond. Hvis du ønsker svar, såfremt du ikke får et legat, skal du vedlægge en frankeret svarkuvert.

​Spørgsmål vedr. fondene kan rettes til advokatkontoret på telefon 3325 5400 eller evt. via mail her.

Advokatkontorets persondatabeskyttelsespolitik for fonde og legater er angivet ovenfor under menupunktet "Persondata".

Liste over Fonde

Ansgarfonden af 1979

​Legatets formål er:

At være en del af det økonomiske grundlag for den katolske kirke i Danmark. Fondsmidlerne ydes til det katolske bispedømme igennem Ansgarstiftelsen.

C. & A.P. Botveds Fond

Fondens formål er:

1) At foretage rimelige henlæggelser af årets overskud til konsolidering af fondens formue.

2) Efter bestyrelsens bestemmelse at uddele legater til stifterens børn og børnebørn.

3) At uddele legater til støtte til personer, der er eller har været tilknyttet virksomheder med tilknytning til ovennævnte personkreds.

4) At uddele legater til fordel for søsport og luftsport i Danmark.

5) At støtte personer i forbindelse med disses sygdomsbehandling og rekreation.

6) Efter bestyrelsens bestemmelse at uddele legater til andre formål.

Uddelinger finder sted i juni/juli måned.

Ansøgninger indsendes på mail til pl@stenohus.dk


Ansøgningsfrist: 1. maj.

Kontorchef Gerhard Brøndsteds Rejselegat - under opløsning

Legatets formål er:

At uddele rejselegater for værdige og trængende embedsmænds- eller lægesønnner, der har bestået medicinsk embedseksamen ved et dansk universitet. Subsidiært kan rejselegater bevilges til værdige trængende embedsmænds- og lægedøtre, der har bestået medicinsk embedseksamen ved et dansk universitet.

Mere subsidiært kan rejselegater bevilges til personer, som har bestået medicinsk embedseksamen ved et dansk universitet. Mest subsidiært kan rejselegater bevilges til medicinstuderende ved et dansk universitet

Legatportionerne tildeles ansøgere til hjælp til dækning af udgifter ved studierejser i udlandet med henblik på videregående studier inden for det lægevidenskabelige område.

Der skal anvendes ansøgningsskema. Skemaet kan downloades her:

Ansøgningsskema Gerhard Brøndsteds Rejselegat

Ansøgning stiles til professor, overlæge dr.med. Jesper Hastrup Svendsen, Rigshospitalets Hjertecenter, Hjertemedicinsk Klinik, afsnit 2012, Inge Lehmanns Vej 7, 2100 København Ø og sendes elektronisk som et samlet pdf-dokument til sekretær Heidi Sund på mailadressen: heidi.sund@regionh.dk.

Ansøgningsfrist: 15. oktober.

Legatuddelinger finder normalt sted hvert år inden udgangen af maj.

Danske Advokaters Anerkendelses- og Hjælpefond

Fondens formål er:

At støtte nuværende og forhenværende medlemmer af Det Danske Advokatsamfund, som efter bestyrelsens skøn er værdige til hjælp eller anerkendelse.

Der kan subsidiært ydes støtte til medlemmernes efterlevende ægtefæller/samlevere og børn under 24 år.

Der skal anvendes ansøgningsskema. Skemaet kan downloades her:

Bemærk venligst at der er to ansøgningsskemaer:

Ansøgningsskema for advokater:

Danske Advokaters Anerkendelses- og Hjælpefond

Ansøgningsskema for efterlevende ægtefæller/samlevere og børn under 24 år:

Danske Advokaters Anerkendelses- og Hjælpefond

​​

Ansøgningsfrist: 1. april.

Uddelinger finder sted i juni måned.

Ansøgning kan ikke indsendes  via mail.

Margot Fribergs Fond

Fondens formål er:

At yde støtte til

 • Margot Fribergs venner,
 • Danmarks ære og forskønnelse,
 • unges uddannelse i ind- og udland og
 • almenvelgørende og almennyttige formål

Ansøgninger indsendes på mail til pl@stenohus.dk

Den Gerstenbergske Fond

Fondens formål er:

A) Primært at sikre og underbygge det økonomiske grundlag for den i Gerstenberg og Agger A/S og Gerias A/S drevne virksomheds fortsatte beståen og udvikling på en sund forretningsmæssig og økonomisk basis.

B) Efter stifterens død at yde støtte til dennes familie eller til andre af stifteren nærtstående personer samt til personer, som måtte være debitorer i stifterens dødsbo, og som ikke umiddelbart er i stand til at opfylde deres forpligtelser over for dødsboet.

C) Efter fondsbestyrelsens skøn at yde støtte til forskning eller andre aktiviteter, der kan fremme den tekniske udvikling i samfundet, specielt inden for de områder, hvorpå den under A nævnte virksomhed er baseret.

D) Subsidiært at yde støtte til veltjente tidligere medarbejdere i de under A nævnte virksomheder eller disse medarbejderes efterladte.

E) Endelig - ved enstemmig beslutning af bestyrelsen - at yde bidrag til almennyttige formål i øvrigt.

Der anvendes ikke ansøgningsskema.

Ansøgninger skal indsendes via mail til pl@stenohus.dk

Bestyrelsen afholder 2 årlige bestyrelsesmøder i henholdsvis maj og november. Ansøgninger til maj-mødet skal være indsendt inden den 1. april, og ansøgninger til november-mødet skal være indsendt inden den 1. oktober.

Guildal Fondet

Fondets formål er:

At forvalte dets aktiver og anvende dets indtægter til de nedenfor nærmere angivne formål:

1) Læger - specielt ortopædiske kirurger - til uddannelse, rejser og til videnskabelige arbejder.

2) Understøttelse af lægeenker.

3) Trængende medlemmer af overlæge Poul Guildals faders og moders slægt.

4) Humane formål.

5) Behørig vedligeholdelse af overlæge Guildals gravsted afdeling 5, nr. 14/15 på Frederiksberg Kirkegård.

​For så vidt angår ortopædkirurger, som ifølge formålsbestemmelsen har en fortrinsstilling, er ansøgningsproceduren således, at bestyrelsens lægekyndige medlem retter henvendelse til de ledende overlæger ved landets ortopædiske hospitalsafdelinger med opfordring til – inden for en nærmere angiven frist - at indstille læger til et legat.

Øvrige ansøgninger, som modtages af advokatkontoret inden den 1. september, vil blive behandlet inden årets udgang

Billedhuggeren Gerhard Hennings Legat

Legatets formål er:

At støtte værdige trængende talentfulde billedhuggere eller grafikere.

Det årlige uddelingsmøde afholdes i maj måned. Projekter/formål, som er sat i værk før dette uddelingstidspunkt, kan ikke forventes at blive taget i betragtning, og kunstnere, der endnu er under uddannelse, kan heller ikke umiddelbart forvente at blive taget i betragtning.

Legatportionernes størrelse er variable og overstiger sjældent kr. 10.000,-.

Der anvendes ansøgningsskema. Skemaet kan downloades her:

Ansøgningsskema - Billedhuggeren Gerhard Hennings Legat.

Det er normalt en forudsætning for legattildeling, at legatmodtageren er skattepligtig i Danmark, hvilket ansøgningen skal indeholde oplysning om.

Ansøgninger kan ikke indsendes via mail.

Ansøgningsfrist: 31. marts.

Uddelinger finder normalt sted i juni.

Københavnske Advokaters Anerkendelses- og Hjælpefond

Legatets formål er:

At støtte nuværende og forhenværende advokater, der hører til Det Danske Advokatsamfunds 1. advokatkreds, som efter fondens bestyrelses skøn er værdige til hjælp eller anerkendelse.

Der kan subsidiært ydes støtte til medlemmernes efterlevende ægtefæller/samlevere og børn under 24 år samt til Advokatsamfundets Understøttelsesfond.

Støtte kan ydes som legat og som lån.

Der anvendes ansøgningsskema. Skemaet kan downloades her:

Bemærk venligst at der er to ansøgningsskemaer:

Ansøgningsskema for advokater:

Københavnske Advokaters Anerkendelses- og Hjælp​efond

Ansøgningsskema for efterlevende ægtefæller/samlevere og børn under 24 år samt Advokatsamfundets Understøttelsesfond:

Københavnske Advokaters Anerkendelses- og Hjælpefond

​​

Ansøgningsfrist: 1. april.

​​

Uddelinger finder sted i juni måned.

Ansøgning kan ikke indsendes via mail.

Inge Levinsen Fond

Fondens formål er:

a. At yde støtte til efterkommere af landsretssagfører Hans Christian Marius Frederiksen og hustru Ingrid Frederiksen.

b. At yde støtte til efterkommere af landsretssagfører Frederik Levinsen.

c. At yde støtte til Theresa Garcia Vargas og Estrella Idalgo Rodiques, begge boende i Spanien.

d. At yde bidrag til Foreningen til Kræftens Bekæmpelse eller tilsvarende almenvelgørende foreninger.

e. At yde støtte til institutioner, der har til formål at bekæmpe kredsløbssygdomme.”​

Ansøgningsfrist: 1. april.

Ansøgning kan ikke indsendes via mail.

Fonden til fremme af K. E. Løgstrups forfatterskab

Fondens formål er:

Stk. 1. At yde støtte til fremme af K. E. Løgstrups forfatterskab og dertil hørende emner.

Stk. 2. Fonden har endvidere til formål at afholde udgiften til fornyelse og vedligeholdelse af K. E. Løgstrup og Rosemarie Løgstrups gravsted.

Stk. 3. "Løgstrup Arkivet" under afdelingen for Systematisk teologi ved Aarhus Universitets teologiske fakultet har almindeligvis fortrinsret til at få tildelt midler fra fonden. Arkivet, som er oprettet på baggrund af en stigende interesse for forfatterskabet også uden for teologiens kreds og uden for Danmark, har til formål at stille materiale vedrørende forfatterskabet til rådighed for forskningen og udbrede kendskabet til Løgstrups tænkning. Fortrinsretten for "Løgstrup Arkivet" er ikke til hinder for, at årets overskud kan uddeles til andre i tilfælde, hvor en opfyldelse af formålsbestemmelsen gør en sådan uddeling særlig relevant.

Frants Richters Fond

Fonden har 3 hovedformål:

1) Der ydes støtte til yngre personer i uddannelsesøjemed eller som hjælp til etablering af drift af selvstændig virksomhed eller lignende.

2) Der ydes støtte personer, der som funktionærer eller arbejdere har været ansat ved Telefon Fabrik Automatic, være sig før eller efter virksomhedens omdannelse til aktieselskab. Også enker og descendenter efter de nævnte personer kan komme i betragtning.

3) Der ydes støtte værdige, trængende personer, som uforskyldt er kommet til at leve under vanskelige økonomiske forhold, samt til hjælp til institutioner med lignende formål eller institutioner, herunder særligt børnehaver, som under vanskelige vilkår driver en almennyttig virksomhed. 

Ansøgninger til behandling på årets uddelings-møde skal fremsendes inden udgangen af April måned på mail til pl@stenohus.dk

Marie & M.B. Richters Fond

​    A   Fonden yder støtte til uddannelse og forskning - aktuelt inden for områderne teknik og mekanik.

      Støtte kan ydes til:
 • ​Studierejser, enkeltpersoner - det er en forudsætning, at ansøger har afsluttet sin universitets- eller professionsbachelor eller har aflagt svendeprøve.
 • Studierejser, grupper.
 • Uddannelsesprojekter i Danmark og forskning fortrinsvis inden for teknik og mekanik.

B   Fonden yder herudover støtte til:

 • Almennyttige institutioner - aktuelt fortrinsvis vedr. socialt og sygdomsbekæmpende arbejde.
 • Personer i økonomisk trang.

Ansøgning til ovenstående under A og B nævnte formål sker digitalt. Se link til højre.

C   Endelig yder fonden støtte til forhenværende funktionærer og arbejdere i "Telefon Fabrik Automatic          A/S" samt disses efterlevende ægtefæller.

  Ansøgningsskema kan rekvireres på advokatkontoret.


Tryk her for at ansøge til formål A og B.​

​​Uddelinger finder sted i juni og i december måned.

Bestyrelsen afholder 2 årlige bestyrelsesmøder i henholdsvis maj og november. Ansøgninger til maj-mødet skal være indsendt i perioden 1. februar - 1. april. Ansøgninger til november-mødet skal være indsendt i perioden 1. august - 1. oktober. ​

Ansøgninger kan ikke indsendes via mail

Ansøgninger om støtte til studieophold i andet halvår skal indsendes i perioden 1. februar - 1. april. Ansøgninger om støtte til studieophold i første halvår skal indsendes i perioden 1. august - 1. oktober det foregående år.

Sct. Joseph Søstrenes Understøttelseslegat

Legatets formål er:

At yde økonomisk støtte til personer i økonomisk nød.

Støtten ydes fortrinsvis i form af legater. Støtte kan også ydes ved lån.

Legatet kan ikke søges.

Vi er en del af følgende samarbejde:

FIRMAINFORMATION

Jordan|Løgstrup Advokatpartnerselskab

CVR: 34 04 50 03

stenohus.dk

Vesterbrogade 33

1620 København V

VORES EKSPERTISE

 • Ejendomsadministration mv.
 • Erhvervsret
 • Bobehandling
 • Testamenter
 • Ægtepagter
 • Fonde

BESTIL ET MØDE

Bestil et møde hos en af vores kompetente advokater, hvis du har spørgsmål, eller ønsker at vide mere om, hvad vi kan hjælpe dig med.

Telefonen er i hverdage åben mellem

kl. 9.00 – 12.00

Telefon: (+45) 33 25 54 00

E-mail: Klik her

EJENDOMSADMINISTRATION

Jordan|Løgstrup er specialister i administration af udlejningsejendomme med erhvervslejemål samt i beboelsesejendomme til privat udlejning.

Læs mere her »