Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

Behandling af persondata hos Jordan|Løgstrup Advokatpartnerselskab

​EJENDOMSADMINISTRATIONEN

Privatlivsbeskyttelsespolitik

Vi tager din persondatabeskyttelse alvorligt

​Vi behandler persondata og har derfor vedtaget denne privatlivsbeskyttelsespolitik, der fortæller dig, hvordan vi behandler dine data.

Nedenfor fremgår, hvordan vi behandler dine persondata.

1. Dataansvarlig

Jordan|Løgstrup Advokatpartnerselskab er ansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi kommer i kontakt med.

Har du spørgsmål, kan du altid kontakte administrator via e-mail eller via vores kontaktformular.

2. Behandling af persondata

Kategorier af personoplysninger

Følgende kategorier af oplysninger indgår i de oplysninger, som Jordan|Løgstrup Advokatpartnerselskab behandler: 

Er der tale om ansøgninger til bolig- og erhvervslejemål, kan vi indsamle følgende oplysninger om dig:

Almindelige personoplysninger, herunder f.eks.:

 • Navn
 • Husstand
 • Adresse og postnummer
 • Telefonnummer
 • E-mailadresse
 • Indkomst
 • Hvilken type lejemål, du søger

Ved ansøgning til erhvervslejemål indsamler vi endvidere:

 • Stillingsbetegnelse
 • Økonomiske oplysninger
 • Branchekendskab
 • Tegningsregler
 • Regnskaber

​Vi indsamler og opbevarer dine persondata til bestemt formål

​Personoplysningerne er nødvendige for, at vi kan registrere din interesse og til vores kommunikation med dig.

Jordan|Løgstrup Advokatpartnerselskab holder ikke ventelister, og tilbydes du ikke en lejlighed, sletter vi dine oplysninger 6 måneder efter modtagelsen af din henvendelse.

Bliver du lejer hos os, og vi derfor skal administrere dit lejemål, kan vi indsamle følgende oplysninger om dig:

For Boliglejemål

 • Navn
 • Adresse
 • Husstand
 • CPR-nr.
 • Telefonnummer
 • E-mailadresse
 • Billedlegitimation
 • Fuldmagtsforhold
 • Bankkontonummer
 • Anvendelse af lejemål
 • Lejeniveau
 • Varme- og vandforbrug
 • Forbrugsoplysninger vedr. antenner og evt. el
 • Hold af husdyr
 • Separation, skilsmisse og samlivsophævelse
 • Boligstøtte
 • Adgangsnøgler og -kort
 • Indretning af lejemål
 • Fremlejeforhold
 • Betalingsmisligholdelser
 • Husordensovertrædelser
 • Andre overtrædelser af lejeforholdet
 • Advarsler, påtaler samt opsigelse eller ophævelse, relateret til lejeforholdet
 • Konkurs
 • Flytning til plejehjem
 • Dødsfald
 • Opsigelser

For Erhvervslejemål:​

 • Navn
 • Adresse
 • Stillingsbetegnelse
 • CPR-nr.
 • Telefonnummer
 • E-mailadresse
 • Billedlegitimation
 • Tegningsrettigheder
 • Bankkontonummer
 • Anvendelse af lejemål
 • Fuldmagtforhold
 • Erhverv
 • Branchekendskab
 • Sikkerhedsstillelse
 • Varme- og vandforbrug
 • Øvrige forbrugsoplysninger, herunder fællesregnskab
 • Adgangsnøgler -og -kort
 • Indretning af lejemål
 • Myndighedsbehandling
 • Fremlejeforhold
 • Afståelses- og genindtrædelsesforhold
 • Betalingsmisligholdelser
 • Øvrige overtrædelser af lejeforholdet
 • Advarsler, påtaler samt opsigelse eller ophævelse, relateret til lejeforholdet
 • Rekonstruktion og konkurs
 • Dødsfald
 • Tinglyste servitutter og rettigheder vedrørende lejemål
 • Opsigelser

Som udgangspunkt behandler vi ikke følsomme persondata om dig, medmindre vores aftale inkluderer et behov for dette. Det kan være helbredsoplysninger i forbindelse med​ særlige tilretninger af dit lejemål, oplysninger i forbindelse med modtagelse af tilskud/betaling af leje via serviceloven eller anden sociallovgivning.

Vi kan også behandle persondata om dig i forbindelse med en klagesag, en sag om overtrædelse af husordensregler og lignende. Du vil i så fald blive orienteret herom.

Opsætning af tv-overvågning vil ske i overensstemmelse med reglerne i tv-overvågningsloven. Det betyder blandt andet, at der vil blive skiltet med områder, hvor der er tv-overvågning, at optagelser kun opbevares i henhold til lovgivningen, og at optagelserne i øvrigt vil ske på en sådan måde, at private områder, eksempelvis ind ad dør eller vindue i din lejlighed, ikke filmes.

Vi indsamler og opbevarer dine persondata til bestemt formål

​Ovennævnte oplysninger er nødvendige for, at vi på vegne af udlejer kan identificere dig, kommunikere med dig og administrere det lejemål, du lejer. Vores administration af dit lejemål, er altid afhængig af, at dine personoplysninger er korrekte og opdaterede, og alle ændringer beder vi dig derfor orientere os om.

Vi indsamler og opbevarer dine data i forbindelse med bestemte formål eller andre lovlige forretningsmæssige formål.

Det sker til brug for:

 • Administration af dit lejemål, herunder
  • Nødvendig kommunikation med dig, herunder digital kommunikation.
  • Opkrævning og regulering af leje, forbrugsudgifter og lignende.
  • Evt. særaftaler eller tilladelser om fx husdyrhold, vedligeholdelsespligt, forbedringer eller fremleje.
  • Evt. klager fra dig eller klager over dig, modtaget fra andre.
 • Administration af den ejendom du bor i, herunder
  • Lejekontrakt, lejefastsættelse og lejevarslinger.
  • Forbrugsregnskaber.
  • Husordenssager.
  • Fraflytningssager.
  • Oplysninger om evt. moderniseringer og byggeregnskaber.
 • Hvis udlejer ønsker at sælge ejendommen, bliver persondata tilgængeligt i et datarum til brug for due diligence, hvilket bl.a. finder sted med lejelister og lignende.
 • Fastlæggelse af retskrav eller til imødegåelse af et retskrav, fx hvis der er tvist om lejens størrelse, vedligeholdelsesforpligtelse, manglende betaling af leje eller manglende overholdelse af god skik og orden.
 • Opfyldelse af lovkrav, fx opbevaring af bogføringsmateriale.

Vi behandler kun relevante persondata​

​Vi behandler kun data om dig, der er relevante og tilstrækkelige i forhold til de formål, der er defineret ovenfor. Formålet er afgørende for, hvilken type data om dig, der er relevante for os. Det samme gælder omfanget af de persondata, vi bruger. Vi bruger fx ikke flere data, end dem, vi har brug for til det konkrete formål.

Vi behandler kun nødvendige persondata

Vi indsamler, behandler og opbevarer kun de persondata, der er nødvendige i forhold til at opfylde vores fastsatte formål. Derudover kan det være bestemt ved lovgivning, hvilken type data, der er nødvendig at indsamle og opbevare for vores drift af ejendommen. Typen og omfanget af de persondata, vi behandler, kan også være nødvendige for at opfylde en kontrakt eller en anden retlig forpligtelse.

Vi kontrollerer og opdaterer dine persondata

Vi kontrollerer, at de persondata, vi behandler om dig, ikke er urigtige eller vildledende. Vi sørger også for, at opdatere dine persondata løbende, enten via kontakt med dig eller via opdateringer fra offentlige databaser (CPR- eller CVR-registret).

Da vores service er afhængig af, at dine data er korrekte og opdaterede, beder vi dig oplyse os om relevante ændringer i dine data. Du kan benytte kontaktoplysningerne ovenfor, til at meddele os dine ændringer.

For at sikre kvaliteten af dine data, har vi vedtaget interne regler og fastlagt procedurer for kontrol og opdatering af dine persondata.

Vi sletter dine persondata, når de ikke længere er nødvendige

Vi sletter sine persondata, når de ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som var grunden til vores indsamling, behandling og opbevaring af dine data. Vi har defineret sletterutiner og kontrol til sikring heraf. Vi opbevarer personoplysninger indtil senest 10 år efter afslutning af den årsregnskabsperiode, hvor lejesagen er afsluttet. Herefter slettes oplysningerne. Vi kan dog opbevare personoplysninger, hvis personoplysningerne er relevante for et eventuelt senere krav, hvis det er nødvendigt for at overholde en retlig forpligtelse, som følger af dansk ret. Vi sletter ikke personoplysninger i varslinger, aftaler eller andre dokumenter vedrørende lejemål, som er relevante for en senere lejefastsættelse mv. i lejemålet eller i den pågældende ejendom. Vi kan også lade personoplysninger indgå i vores sædvanlige backup-procedure.

Vi indhenter kun persondata, som vi har lov til

Vi har som udgangspunkt brug for dine persondata for at kunne administrere udlejningsejendommen, herunder også dit lejemål, hvilket er et lovligt formål. Hvis vi ikke har et lovligt grundlag for at indhente dine persondata, indhenter vi dit samtykke, inden vi behandler dine persondata til de formål, der er beskrevet ovenfor. Vi oplyser dig om et sådant grundlag og vores legitime interesse i at behandle dine persondata - og så uden dit samtykke.

Har vi brug for dit samtykke, er dit samtykke frivilligt, og du kan enhver tid trække det tilbage, ved at henvende dig til os. Brug kontaktoplysningerne ovenfor, hvis du ønsker yderligere oplysninger.

Vi videregiver ikke dine persondata, uden vi har lov til det

Vi videregiver dine persondata til samarbejdspartnere og aktører, hvis vi har en lovlig hjemmel til det. Det kan være fordi vi er retligt forpligtet til at videregive dine persondata, fx som led i indberetning til en myndighed, eller hvis vi har en berettiget interesse, og denne interesse overstiger hensynet til dig. Det kan bl.a. være, når vi udarbejder forbrugsregnskaber, tilmelder dig som aftager af elforbrug på adressen eller tilmelder opkrævningen af husleje til Nets. Det kan også være, hvis der behandles tvister i Huslejenævnet eller Boligretten om fx lejens størrelse, vedligeholdelsespligt, fraflytningsopgør, erstatning for skade, lejemålets ophør eller lignende. Det kan endvidere være oplysninger til samarbejdspartnere, som eksempelvis håndværkere og realkreditinstitutter eller udlejer. Alle videregivelser sker alene i det omfang, det er nødvendigt eller vi er forpligtet til det, efter gældende dansk ret.

Vi videregiver ikke persondata til brug for markedsføring.

Vi videregiver ikke dine persondata med aktører uden for EU/EØS, og vi deler ikke dine persondata med aktører i lande uden for EU/EØS.

3. Sikkerhed

Vi beskytter dine persondata og har interne regler om informationssikkerhed

Vi har vedtaget interne regler om informationssikkerhed, som indeholder instrukser og foranstaltninger, der beskytter dine persondata mod at blive tilintetgjort, gå tabt eller blive ændret, mod uautoriseret offentliggørelse, og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem.

Vi har fastlagt procedurer for tildeling af adgangsrettigheder til af vores medarbejdere, der behandler følsomme persondata og data, der afdækker oplysninger om personlige interesser og vaner. Vi kontrollerer deres faktiske adgang gennem logning og tilsyn. For at undgå datatab, tager vi løbende backup af vores datasæt. Vi beskytter også fortroligheden og autenciteten af dine data ved hjælp af kryptering.

I tilfælde af et sikkerhedsbrud, der resulterer i en høj risiko for dig for diskrimination, ID-tyveri, økonomisk tab, tab af omdømme eller anden væsentlig ulempe, vil vi underrette dig om sikkerhedsbruddet så hurtigt som muligt samt indberette sikkerhedsbruddet til Datatilsynet.

Jordan|Løgstrup Advokatpartnerselskab vil overholde den til enhver tid gældende danske persondatalovgivning, og du er altid velkommen til at kontakte os vedr. spørgsmål mv.

4. Brug af cookies

Cookies, formål og relevans

Vi placerer kun nødvendige cookie, der sikrer den funktionalitet på vores hjemmeside, som du beder om, og som er undtaget for krav om samtykke.

Vi indhenter dit samtykke

Før vi placerer cookies på dit udstyr, beder vi om dit samtykke. Nødvendige cookies til sikring af funktionalitet og indstillinger kan dog anvendes uden dit samtykke.

Du kan få flere oplysninger på vores hjemmeside om brug af cookies, og om hvordan du kan slette eller afvise dem. Hvis du vil tilbagekalde dit samtykke, så se vejledningen under vores cookie-politik.

5. Dine rettigheder

Du har ret til at få adgang til dine persondata

Du har til enhver tid ret til at få oplyst, hvilke data vi behandler om dig, hvor de stammer fra, og hvad vi anvender dem til. Du kan også få oplyst, hvor længe vi opbevarer dine persondata, og hvem der modtager data om dig, i det omfang vi videregiver dine data i Danmark og i udlandet.

Hvis du anmoder om det, kan vi oplyse dig om de data, vi behandler om dig. Adgangen kan dog være begrænset af hensyn til andre personers privatlivsbeskyttelse, forretningshemmeligheder og immaterielle rettigheder.

Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at henvende dig til administrator eller via vores kontaktformular.

Du har ret til at få unøjagtige persondata rettet eller slettet

Hvis du mener, at de persondata, vi behandler om dig, er unøjagtige, har du ret til at få dem rettet. Du skal henvende dig til os og oplyse os om, hvori unøjagtighederne består, og hvordan de kan rettes.

I nogle tilfælde, vil vi have en forpligtelse til at slette dine persondata. Det gælder fx hvis du trækker dit samtykke tilbage. Hvis du mener, at dine data ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som vi indhentede dem til, kan du bede om at få dem slettet. Du kan også kontakte administrator hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen eller andre retlige forpligtelser.

Når du henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine persondata, undersøger vi, om betingelserne er opfyldte, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine persondata

Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine persondata. Du kan bruge kontaktoplysningerne øverst, til at sende en indsigelse. Hvis din indsigelse er berettiget, sørger vi for at ophøre med behandlingen af dine persondata.

Du kan altid indgive en klage til Datatilsynet eller anden relevant databeskyttelsesmyndighed.

Du har ret til at flytte dine data

Du har ret til at modtage de persondata, du har stillet til rådighed for os, og dem vi har indhentet om dig hos andre aktører, på baggrund af dit samtykke. Du kan også få tilsendt dine data. Du har også ret til at overføre disse persondata til en anden tjenesteudbyder, hvis du har brug for det.

Hvis du ønsker at bruge din ret til at flytte dine data (dataportabilitet), vil du modtage dine persondata fra os i et almindeligt anvendt format.

Vores sagsgang ved henvendelser

Hvis du ønsker at få adgang til dine data, få dem rettet eller slettet, eller gøre indsigelse mod vores databehandling, undersøger vi om det er muligt, og giver dig svar på henvendelse så hurtigt som muligt, os senest en måned efter vi har modtaget din henvendelse.

Vi er en del af følgende samarbejde:

FIRMAINFORMATION

Jordan|Løgstrup Advokatpartnerselskab

CVR: 34 04 50 03

stenohus.dk

Vesterbrogade 33

1620 København V

VORES EKSPERTISE

 • Ejendomsadministration mv.
 • Erhvervsret
 • Bobehandling
 • Testamenter
 • Ægtepagter
 • Fonde

BESTIL ET MØDE

Bestil et møde hos en af vores kompetente advokater, hvis du har spørgsmål, eller ønsker at vide mere om, hvad vi kan hjælpe dig med.

Telefon: (+45) 33 25 54 00

E-mail: Klik her

EJENDOMSADMINISTRATION

Jordan|Løgstrup er specialister i administration af udlejningsejendomme med erhvervslejemål samt i beboelsesejendomme til privat udlejning.

Læs mere her »